Privacyverklaring

Uw privacy

Indien er sprake is van een één op één consult:

Voor een goed consult is het noodzakelijk dat uw behandelaar/coach een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw consulten noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s, indien deze deelnemen binnen het coachingstraject met uw toestemming, en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl Verder ook van de NWP kPNI Nederland.

Als BIG-geregistreerde heb ik een geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

De details van ons Privacybeleid vindt u hier: Privacybeleid Centrum Engelbrecht. Hierin leest u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

Voor bedrijven

Alle besproken informatie en trajecten worden vastgelegd in een dossier voor een goed verloop van een opdracht.

Privacy van opdrachtgever en iedere medewerker van het bedrijf wordt strikt gehandhaafd.

Bedrijfsinformatie wordt in principe met niemand gedeeld, tenzij in opdracht van opdrachtgever omdat er met meerdere partijen aan een traject gewerkt wordt.